1. ያእቆብ ድማ ኣብ ግብጺ እኽሊ ኸም ዘሎ ረአየ እሞ፡ ያእቆብ ንደቁ፡ ስለምንታይ ንሓድሕድኩም ትርኣኣዩበሎም

2. እንሆ፡ እኽሊ ኣብ ግብጺ ኸም ዚርከብ ሰሚዔ፡ ክንድሕንን ከይንመውትን ከኣ ናብኣ ወሪድኩም፡ ካባኣ ሸምቱልናበሎም

3. እቶም ዓሰርተ እሕዋት ዮሴፍ ከኣ እኽሊ ኪሽምቱናብ ግብጺ ወረዱ

4. ንብንያም ሓው ዮሴፍ ግና፡ ገለ ድንገት ከይረኽቦ ኢሉ፡ ያእቆብ ምስ ኣሕዋቱ ኣይሰደዶን

5. ኣብ ምድሪ ኸነኣን ጥሜት ነበረ እሞ፡ ደቂ እስራኤል ኣብ መንጎ እቶም ዝመጹ ዀይኖም እኽሊ ኺሽምቱ መጹ

6. ነታ ሃገር ዚእዝዛ ድማ ዮሴፍ ነበረ፡ ንዅሉ  ህዝቢ እታ ሃገር እኽሊ ዚሽምት ከኣ ንሱ ነበረ። ኣሕዋት ዮሴፍ ድማ መጹ፡ ኣብ ቅድሚኡ ብገጾም ኣብ ምድሪ ተደፍኡ

7. ዮሴፍ ከኣ ኣሕዋቱ ርእዩ ኣለለዮም፡ ንርእሱ ግና ጓና ኣምሰለሎም፡ ኣበርቲዑ ድማ ተዛረቦምካበይ ዝመጻእኩም ኢኹም፧ ድማ በሎምካብ ምድሪ ኸነኣን እኽሊ ኽንሽምትበሉ

8. ዮሴፍ ከኣ ነሕዋቱ ኣለለዮም፡ ንሳቶም ግና ኣየለለይዎን

9. ዮሴፍ ድማ ነቲ ብዛዕብኦም ሐሊምዎ ዝነበረ ሕልምታት ዘከረ፡ ንስኻትኩም፡ እዛ ሃገር ቃልዕ ምዃና ኽትርእዩ ዝመጻእኩምሰለይቲ ኢኹም፡ ከኣ በሎም

10. ንሳቶም መለሱሉ፡ ኣይፋልናን ጐይታይገላውኻስ ቀለብ ኪሽምቱ ደኣ መጹ፡ ድማ በልዎ

11. ንሕና ዅልና ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና፡ ንሕና ቕኑዓት ኢና፡ ገላዉኻ ሰለይቲ ኣይኰኑን

12. ንሱ ድማ፡ ኣይፋልኩምንእዛ ሃገር ቃልዕ ምዃና ኽትርእዩ ዝመጻእኩም ኢኹም፡ በሎም

13. ንሳቶም ከኣ፡ ንሕና ገላዉኻ ኣብ ምድሪ ኸነኣን ዓሰርተው ክልተ ኣሕዋትደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና። እንሆ ድማ፡ እቲ ንእሽቶ ሎሚ ምስ ኣቦና አሎ፡ እቲ ሓደ ኸኣ የሎን፡ በሉ

14. ዮሴፍ ድማ በሎም፡ እቲ ሰለይቲ ኢኹም ኢለ ዝበልኩኹም ንሱ እዩ።

15. በዚ ኽትፍተኑ ኢኹም፡ እቲ ንእሽቶ ሓውኩም ናብዚ ኸይመጸ፡ ካብዚ ኸይትወጹህይወት ፈርኦን እዩ።

16. ሓደ ኻባኻትኩም ንሓውኩም ዜምጽእ ስደዱ፡ ንስኻትኩም ድማ ሓቂ እንተሎኩም፡ ዘረባኹም ኪፍተንክትእሰሩ ኢኹም። እንተዘይኰነስ፡ ብህይወት ፈርኦን፡ ሰለይቲ ኢኹም።

17. ብሓደ ገይሩሰለስተ መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሐለዎም

18. ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ዮሴፍ በሎም፡ ኣነ ኣምላኽ እፈርህ እየ እሞ፡ እዚ ግበሩ ትነብሩ ድማ።

19. ቅኑዓት እንተዄንኩምሲ፡ ሓደ ሓውኩም ኣብታ ተኣሲርኩምላ ዝነበርኩም ቤት ይተኣሰር። ንስኻትኩም ድማ ኬድኩም፡ እቲ ንጥሜት ኣባይትኹም ዚኸውን እኽሊ ኣብጽሑ።

20. እቲ ንእሽቶ ሓውኩም ድማ ናባይ ኣምጽእዎ፡ እቲ ቓልኩም ከኣ ሓቂ ምዃኑ ይእመን፡ ኣይትሞቱን ድማ። ከምኡውን ገበሩ

21. ንሓድሕዶም ከኣ፡ ብሓቂ ኣብ ሓውና በደልና፡ እቲ ምሕረት ኪልምነና ኸሎ፡ ጸበባ ነፍሱ እናርኤና ኣይሰማዕናዮንብሰርዚ እዚ መከራዚ በጽሓናተባሃሀሉ

22. ሮቤል ከኣ፡ ኣብዚ ቘልዓ ኣይትበድሉ፡ ኢለዶ ኣይበልኩኹምን፧ ንስኻትኩም ግና ኣይሰማዕኩምንን። ስለዚ ድማ እንሆ፡ ደሙ ይድለ አሎ፡ ኢሉ መለሰሎም

23. ኣስተርጓሚ ኣብ መንጎኦም ነበረ እሞ፡ ንሳቶም፡ ዮሴፍ ከም ዚሰምዖም ኣይፈለጡን ነበሩ።

24. ካባታቶም ኣግሊሱ ኸኣ በኸየ፡ ናባታቶም ተመሊሱ ድማ ተዛረቦምንስምኦን ከኣ ካባታቶም ወሲዱ ኣብ ቅድሚኦም አሰሮ

25. ዮሴፍ ድማ ነቲ ዓያብቶም እኽሊ ኺመልኣሎም እቲ ገንዘቦም ከኣ ኣብ ዐዓይበቶም ኪመልሱሎም፡ ንመገዲውን ሲቂ ኪህብዎም አዘዘከምኡ ኸኣ ገበሩሎም

26. እቲ እኽሊ ኣብ ኣእዱጎም ጽዒኖም ከኣ ካብኡ ኸዱ

27. ኣብ መሕደሪ ድማ ሓደ ኻባታቶም ንኣድጉ ድርቋ ኺህብዓይበቱ ኸፈተ፡ እንሆ፡ እቲ ገንዘቡ ኣብ ኣፍ ዓይበቱ ረአየ

28. ነሕዋቱ ኸኣ፡ እቲ ገንዘበይ ተመሊሱ፡ እንሆ ኣብ ዓይበተይበሎምልቦም መሊቝዎም ራዕራዕ እናበሉ፡ ንሓድሕዶምእዚ ኣምላኽ ገይሩና ዘሎ እንታይ እዩ፧ ተባሃሀሉ

29. ናብ ኣቦኦም ያእቆብ ድማ ናብ ምድሪ ኸነኣን መጹዝበጽሖም ኵሉ ኸኣ ከምዚ ኢሎም ነገርዎ

30. እቲ ሰብኣይጐይታ እታ ሃገርኣበርቲዑ ተዛረበናከም ሰለይቲ እታ ሃገር ከኣ ገበረና።

31. ንሕና ሰለይቲ ኣይኰንናን፡ ቅኑዓት ሰብ ኢና፡

32. ንሕና ዓሰርተው ክልተ ኣሕዋት ደቂ ኣቦና ኢና፡ እቲ ሓደ የሎን፡ እቲ ንእሽቶ ድማ ሎሚ ምስ ኣቦና ኣብ ምድሪ ኸነኣን አሎ፡ በልናዮ።

33. እቲ ሰብኣይጐይታ እታ ሃገር ከኣ፥ ንስኻትኩም ቅኑዓት እንተ ዄንኩም፡ በዚ ኽፈልጥ እየሓደ ሓውኩም ምሳይ ሕደጉእቲ ንጥሜት ኣባይትኹም ዚኸውን እኽሊ ሒዝኩም ድማ ኪዱ

34. ነቲ ንእሽቶ ሓውኩም ከኣ ናባይ ኣምጽእዎሽዑ ንስኻትኩም ቅኑዓት እምበር፡ ሰለይቲ ኸም ዘይኰንኩም እፈልጥሓውኩም ድማ ክህበኩም እየ፡ ኣብዛ ሃገርውን ትነግዱ፡ በለና።

35. ኰነ ኸኣ፡ ዓያብቶም ምስ ኣዕረቑ፡ እንሆ፡ ንነፍሲ ወከፍ እቲ ጥቕላል ገንዘቡ ኣብ ዐይበቱ ነበረ። ንሳቶምን ኣቦኦምን ነቲ ጥቕሉል ገንዘቦም ምስ ረኣዩሰምበዱ

36. ኣቦኦም ያእቆብ ድማ፡ ውሉድ ዜልቦ ገበርኩምኒ። ዮሴፍ የሎን፡ ስምኦን ከኣ የሎን፡ ንብንያምዶ ድማ ኽትወስድዎ ኢኹም፧ እዚ ዅሉ ኣባይ ኰይኑ አሎ፡ በሎም

37. ሮቤል ከኣ ነቦኡኣብ ኢደይ ሕድሪ ሀበኒ፡ ኣነ ድማ ናባኻ ኽመልሶ፡ ናባኻ እንተ ዘየምጻእክዎ፡ ንኽልቲኦም ደቀይ ቅተል፡ ኢሉ ተዛረቦ

38. ንሱ ኸኣ፡ ሓዉ ሞይቱ፡ ንሱ ድማ በይኑ ተሪፉ እዩ እሞ፡ ወደይሲ ምሳኻትኩም ኣይወርድንኣብቲ እትኸድዎ መገዲ ገለ ጕድኣት እንተ ረኸቦ፡ ሽዑ ንሽበተይ ብሓዘን ናብ ሽኦል ተውርድዎበለ