ዘንብብ ይዕንብብ

Posted on 2014-11-06 · 1559 · 0 · 0

33 resources uploaded

ዝንበብ ምዕራፍ፦ ማርቆስ 10

መሪሕ ጥቕሲ

ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቈልዓ ዀይኑ ዘይተቐበላ ከቶ ኸም ዘይኣትዋ፡ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ በሎም። ማር 10፡15

ኣብ ሃገረ ሱዳን’ዩ፣ 4 ዓመታት ኣቢሉ ይገብር፣ ኣብቲ ውራይ ክንገብር ንሸባሸበሉ ዝነበርና እዋን፣ ንመርዓና እዚዶ እቲዶ እናበልና ከለና፣ ዕንባባ ትነጽገልና ቈልዓ ዲቦራ ምዃና ነገርናያ። እታ ሽዑ ጓል 7 ዓመት ዝነበረት ሕጻን ዶቦራ ኣለምሰገድ፣ ኣዝያ በላሕን ጭምትትን ቈልዓ’ያ ዝነበረት። ሓደ እዋን፣ ትምህርቲ ውዒላ መጺኣ፣ “እሞ ሕጂ ክሓተኪ እየ። ጽቡቕ እንተመሊስኪ ጥራይ ኢኺ ነጻጊት ትዀኒ። ትምህርቲ ‘ተዘይነፊዕኪ ግና፣ ካልእ ቈልዓ ነጻጊት ክንገብር ኢና፣” በልኩዋ። ካብ ጥራዛ ገንጺለ እናሓተትኩዋ ከለኹ፣ ኵሉ ቢቢቢ…ኢላ ከምዛ ማይ ሰትያቶ። ዝሓተትኩዋ ክትምልሰለይ ግዜ ኣይትወስድን ነበረት። ኣብ መንጐ፣ ካብ ኣርእስትና ወጻኢ፣ “ዘንብብ ይዕንብብ ክበሃል ከሎ፣ እንታይ ማለት’ዩ፧” በልክዋ። “እዚኣ ደኣ፡ ዘንብብ ዕንባባ ይነጽግ ማለት እዩ፣” ምስ በለትኒ፣ ብስሓቕ ትዋሕ በልኩ።

እስኪ እቲ ንጐይታ ክንቕበሎ ከለና ዝነበራ መዓልታት ንዘክረን። ኣመንቲ ኣሕዋት ክንረክብ ከለና፣ ልክዕ ከም መላእኽቲ ንሓስቦም ዝነበርና መዓልታት ንዘክረን። ሎሚ’ኸ ክንደይ ንኣክል ኰን ኢና ቅስሞም ንሰብር ዘለና፧ ስለምንታይ ደኣ ኢና፣ እናወርጸጽና ክንከይድ ከለና፣ እናመጸጽና ንኸይድ፧ ስለምንታይ ምስ ምንዋሕ ዘበናት፣ ኣብ ሃበስ-ቀደስ ንጥለቕ፧ ቀደም ኵሉ እተባህለና ብግርህና ንቅበል ዝነበርና፣ ሎሚ ግና፡ ከምዚ ማለት’ዩ ዝዀውን ወይስ ከምቲ ማለት’ዩ ዝዀውን እናበልና ሓቲልና። እታ ቀዳመይቲ ፍቕርናስ ንዝክራ’ዶ፧ ከመይ ኢላ ደኣ እታ ሃልሃል ትብል ዝነበረት ፍቕርና ቅሂማ። ኣሕዋት፡ ካበይ ከም ዝወደቕና ንዘክር። ደው ኢልና እናመሰለና፣ ወዲቕና ከይንህሉ ነስተብህል። ልብና ረሲሑ ከይህሉ ንጠንቀቕ። ልቢ ቈልዓ ክህልወና ንጐይታ ንለምን። ብጽፍርናን ብሓይልናን ንተኣማመን ከይንህሉ ንጠንቀቕ። ትውክልትናን ትምክሕትናን እቲ ዓብዪን ኣርከናይን ኣምላኽ ይዅን። ከምቲ ዝዀነ ቈልዓ፣ ካብ ዓለም ምሉእ ዝሓየለ መን እዩ እንተ ኢልካዮ፣ ኣቦይ ዝብልን ኣብ ኣቡኡ ዝውከልን፣ ትውክልትና ጐይታ ይዅን።

መንግስቲ ኣምላኽ እምበኣር፡ ከምቲ ብዙሓት ዝሓስብዎ ብውርጽጽናን ብጻዕርን ዘይኰነትሲ፣ ልቢ ቈልዓ ምስ ዝህልወና እያ እትእቶ። ከምቲ ቈልዓ ኣብ ወለዱ ዝውከል፣ ኣብ ጐይታ ብምውካል እያ እትእቶ። ፍቍራት ኣሕዋት፡ ብጕርሕን ክፍኣትን ቈልዑ፣ በ’እምሮ ግና ሰብኡት ንኵን ክብሪ፡ ምስጋናን ስብሓትን ነቲ ከጽንዓናን ክስርተናን ዝከኣሎ ኣምላኽን ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ይዅን።

ጐይትኦም ተስፋይን ሙዚት ግርማይን
6 ሕዳር 2014

0 comments
Other Article