መንኮን ይዓቢ

Posted on 2016-12-01 · 1150 · 0 · 0

7 resources uploaded

እታ ሰዓት ምስ በጽሐት ምስቶም ዓስተው ክልተ ሃዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። ንሱ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ከምዘይበልዕ እብለኩም ኣለኹ። እሞ ቅድሚ ስቓየይ ምሳኹም ገንሸል ፋስጋ ክበልዕ ብዙሕ ሃረር ኢለ ኣለኹ በሎም። ሉቃ22:14

እዛ ሰዓት’ዚኣ የሱስ ክርስቶስ ዕዮ ናይዛ ምድሪ ፈጺሙ፡ ናብ ስቕለት ዝቀራረበላ ዝነበረት ናይ መወዳእታ ግዜ እያ ። ኣብዛ ግዜ እዚኣ ድማዩ የሱስ ምስቶም ኣዝዩ ዘፍቅሮም ደቀመዛሙርቱ ድራር ክበልዕ ሃረር ዝበለ። ቅድሚቲ ሓደ ካብቶም ዘፍቅሮም ኣሕሊፉ ምሃቡ፥ ቅድሚቲ መሪር ጽዋእ ሰትዩ ምፍናዉ፡ ድራር ስንብታ፡ ድራር ፍቕሪ ፡ድራር ለበዋ፡ ድራር ምድፍናቕ ደለየ። ኣብ እዋን ድራር ድማ ክብሎም ጀመረ። "ግናኸ ኢድ እቲ ዘትሕዘኒ ኣብ መኣዲ ምሳይ እነሃ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እተመደበሉ ክኸይድ እዩ ነቲ ወዲ ሰብ ብኡኡ ዝተሓዝ ሰብኣይ ግና ወይልኡ" ሉቃ 22:22

ደቀመዛሙርቲ የሱስ ን3 ዓመታት ነገሮም ኩሉ ገዲፎም እዮም ስዒቦሞ። እቲ ተስፋ ገይሮምሉ ዘለዉ ንሱ ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናብ ስቓይ ይኸይድ ኣለኹ ይብሎም ኣሎ። እቲ ነገር ንግዚኡ እኳ ግር እንተበሎም ዕምቖቱ ግን ኣይተረድኦምን። እቲ ዘትሕዞ ውን ኣብ ማእከሎም ከምዘሎ እኳ እንተነገሮምን ወይልኡ ድማ እንተበሎምን፡ ብዘይካ መንደኣኾን ኮይኑዩ ኢሎም ንሓድሕዶም ምምርማር ርግጽ መልሲ ኣይረኸቡን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምበኣርዮም ብዘይገለ ምድንጓይ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ዝሰገሩ። ኣብዚ እዋንዚ ፍጹም ክለዓል ዝግብኦ ኣርእስቲ እኳ እንተዘይነበረ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ተርባጽ ግና ነቲ ዝነበርዎ ኩነታት ሓሊፉ ኣብታ ናይ ስንብታ ድራር ናብ ካልእ ክርክር ሸመሞም። "መኖም ዓቢ መሲሉ ከምዝረአ ከኣ ኣብ ማእከሎም ክርክር ኮነ" ሉቃ22:24 ንሰብ ይትረፍ ንሞት ንመገሻ ከተፋኑ እኳ ናቱ ዝኾነ ክብደት ኣለዎ። ዋላ እኳ ክብደት ንየሱስ ዝጽበዮ ዝነበረ ስቓይን ሞትን እንተዘይተረድኡ ብግሁድ ግን የሱስ ስቓይ ይጽበዮ ከምዘሎ ነጊርዎም’ዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ መንኮን ይዓቢ ዝብል ክርክር ኣብ መንጎኦም ክለዓል ፍጹም ኣይትጽበይን። ምናልባት ደኾን የሱስ ብንውሓት ንኡኡ ዝሰዓቡሉ እዋናትን ብዓይነት ዘገልገልዎ ኣገልግሎትን ንስኻ ቀዳማይ ንስኻ ካልኣይ ኢሉ ዕቤቶም ክነግሮም ሓሲቦም ነይሮም ይኾኑ። እታ ናይ መወዳእታ ናይ ድራር ግዜ ድማ ብመን ይዓቢ ዝብል ክርክሮም ዓብሊሎማ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ግን እቲ ህድኣት ዝመልኦ መልሲ የሱስ እዩ። ኣይዘለፎምን፡ ኣይነቐፎምን ኣነ ናብ ሞት ይቀራረብ ንስኹም እዚ ተራእይኩም ኣይበሎምን። መሊሱ እኳ ደኣ ንዘመኖም ኩሉ ዝኸውን ትምህርቲ መሃሮም፡ ሉቃ22፡25 "ነህዛብ ነገስታቶም እዮም ዝገዝእዎም እቶም ምልኪ ዘለዎም ከኣ ሕያዎት ይበሃሉ ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ እቲ ኣባኻትኩም ዓቢስ ከምንእሽቶ እቲ ጎይታ ውን ከም ግዙእ ይኹን" ወሲኹ ውን "እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥን እቲ ዘገልግልን ከ መኖም ይዓቢ እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥ ደይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ" ብምባል ናቱ ኣብነት ተኸቲሎም ትሕት ንኽብሉ ድሕሪ ምንጋር፡ መሊሱ ውን "ኣብታ መንግስተይ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ክትበልዑን ክትሰትዩን ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም ከኣ ንዓስርተ ክልተ ነገድ እስራኤል ክትፈርዱስ ከምቲ ንኣይ ኣቦይ ዝመደበለይ ኣነ ኸኣ ንኣኻትኩም መንግስቲ መደብኩልኩም።" በሎም። እዚ ኣይኮነን መወዳእታኹም እሞ ኣብዚ ተራ ነገር መን ይዓቢ ብምባል ኣይትከራኸሩ። ዙፋናት ዝተዳለወልኩም ሰባት ኢኹም። ንኡኡ ደኣ ተስፋ ግበሩ ክብል ንዘመኖም ምሉእ ጠመትኦም ከመዓራርይሉ ዝኽእሉ ግሩም ምህሮ ምሃሮም።

0 comments
Other Article