ስለ ስድራቤቱ ዝዋጋእ ሰብኣይ 5ይ ክፋል

Posted on 2015-11-17 · 1192 · 0 · 0

37 resources uploaded

ኣብ ራብዓይ ክፋል፣ ዳዊት ዝተማረኹ ኣንስቱን ደቁን ንምምላስት ዝወሰዶ ቀዳማይ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ርኢና። ንሱ ኸኣ "ብኣምላኹ ከም ዝተብዐ"፣ ልቡ ኣህዲኡ ኣብ ኣምላኹ ከም ተወከለ ርኢና። እዚ ኸኣ ነቲ ስዒቡ ዝወስዶ ስጉምቲ ወሳኒ ምኻኑ ብምርኣይ 'ቲ ኽፍሊ ዛዚመዮ። ኣብዚ ዝቅጽል ክፋል ከኣ ዳዊት ቀጺሉ ዝመወሰዶ ስጉምቲ ክንርኢ ኢና።

2. ገጽ ኣምላኹ ደለየ፣

ንጉስ ዳዊት ነፍሱ ኣብ ኣምላኹ ምስ ኣህደአ፣ ንገጽ ኣምላክ ክደሊ፣ "ኤፎድ" ኣምጽኡለይ በለ። (1ሳሚ30፣8) እዚ ስጉምንቲ ድማ ክንርድኦ እንተክኢልና፣ ንዓወትና ቁልፊ ዝዀነ መንፈሳዊ ምድራእ'ዩ። "ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምኻነይ ኣስተውዕሉ" ዝብል ድማ ምስዚ ንብሎ ዘለና ይሰማማዕ። ልቢ ሰብ እንተዘይሃዲኡ፣ እ/ሔር መላኺ ምኻኑ ተረዲኡ ንኣምላኹ ክደሊ ኣይክእልን'ዩ። እዚ ስለ ዝተረድኣ ዳዊት'ውን፣ "ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ፣ ስቕ ኣበልክዋ፣ ከም ጡብ ዝሐደገ ሕጻን ኣብ ሕቚፊ ኣዲኡ፣ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሐደገ ሕጻን ኣባይ ከምኡ እያ። (መዝ131) ደቂ መዛሙርቲ የሱስ ማዕበል ስለ ዘጨነቆም፣ ካብ እምነት ጎዲሎም፣ የሱስ ግዶም ከም ዝገብር ክሳብ ዝርስዑ ኰይኖም'ዮም። (ማቴ8፣24-25) "ሓላዊኻ ኣይድቅን ኣይታኸስን ድማ'ዩ" ዝብል ከረድኦም ደልዩ፣ የሱስ ንማዕበልን ንፋስን ገኒሑ ጸጥ ስለ ዘበሎ ዓቢ ህድኣት ኰይኑ። ምኽንያት ምንዋጾም፣ ኣብ ውሽጢ ማዕበልን ንፋስን ንጎይታኦም ዘኪሮም ብእኡ ክሃድኡ ዘይምኽኣሎም፣ ንዕኡ ብግቡእ ዘይምፋላጦም ስለ ዝነበረ፣ "እዝስ ንፋስን ማዕበልን ዝእዘዝዎስ መን'ዩ ንሱ ኢሎም" ክሳብ ዝግረሙ ኰይኖም። ዳዊት ግና እ/ሔር ጓሳኡ ምኻኑ ፈሊጡ፣ ኩጓሲ ከሎ ነባጊዑ ካብቲ ክዝርፍ ዝመጽእ ዝነበረ ድብን ኣምበሳን ይብጀወን ከም ዝነበረ ብምዝካር፣ ከምኡ ድማ ኣምላኹ ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ መኣዲ ከም ዝሰርዓሉ ተረዲኡ ልቡ ስለ ዝሃድአ፣ ገጽ ኣምላኽ ክደሊ ኣብ ልቡ ስፍራ ረኺቡ።

ኣብ ማእኸል ዕግርግርን ምንዋጽን ከኣ ካብ ኣምላኽ ምኽሪ ክቅበል መታን "ኤፎድ" ኣምጽኡለይ ኢሉ ሓቲቱ። ተባዕ ሰማያዊ ስጉምቲ'ዩ። ቀደሙ'ውን እዚ ኩሉ ሽግር ዝገጠሞ ኣፍ ኣምላኽ ስለ ዘይሓተተ'ዩ። ንጉስ ዳዊት ኣፍ ኣምላኽ ክሓትት ንመጀመርያ ግዚኡ ኣይነበረን። ኣብ በረኻ ምስ ፍልስጠማውያን ምስ ተጓነፍዎ፣ "ዳዊት፣ ንፍልስጠማውያን ክወግኦም'ዶ ክኸይድ ኢሉ ንእ/ሔር ጠየቆ" (1ሳም23፣2)። ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ ንእሽቶ ኰይኑ ምስ ተሰምዖ፣ "ንእ/ሔር ሓተቶ"። (1ሳሚ23፣4) ኣብ ዝተዓጽወት ከተማ ሳኦል ምስ ኸበቦ፣ "ከምቲ ባርያኻ ዝሰምዖ፡ ሳኦልዶ ኺወርድ እዩ፡ ሰብ ቅዒላኸ ኣሕሊፎምዶ ኣብ ኢዱ ኺህቡኒ እዮም፧ ዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል፡ በጃኻ እዚ ንባርያኻ ኣፍልጦ፡ በለ። ዳዊት ድማ፡ ሰብ ቅዒላኸ ንኣይን ንሰበይንዶ ኣሕሊፎም ኣብ ኢድ ሳኦል ኪህቡኒ እዮም፧ በለ። እግዚኣብሄር ከኣ፡ እወ፡ ኣሕሊፎም ኪህቡኻ እዮም፡ በሎ።" (1ሳሚ23፣11,12) ድሕሪ ሞት ሳኦል እንታይ ከም ዝገብር ሕርብት ምስ በሎ፣ "ናበይ ከም ዝኸይድ ንእ/ሔር ሓተቶ" (2ሳሙ2፣1) ፍልጠማውያን ምንጋሱ ሰሚዖም ክወግእዎ ምስ ተላዕሉ፣ "ዳዊት ንእ/ሔር ሓተቶ"። (2ሳሙ5፣19) መሊሶም ምስ ተላዕልዎ፣ እቲ ሓንሳእ ዝሰምዖ እኹል ከም ዘይኰነ ፈሊጡ፣ እንደገና ንእ/ሔር ሓተቶ። (2ሳሙ5፣23) ኣብ ዝዀነ ግዜን እዋንን ንኣምላኽ ምሕታት ዓዲ ኣይወዓለን። እታ ሓንሳብ ምስ ገዛእ ርእሱ መኺሩ ዝወጸላ፣ ኣብ ህይወቱ ዓቢ ኽሳራ ኣስዒባ። ዳዊት ካብ ጌጋኡ ዝተኣረመ ክመስል፣ ኣፍ ኣምላኽ ኽሓትት "ኤፎድ" ኣምጽኡለይ በሎም"።

እ/ሔር ግሩም መኻሪ'ዩ። ብምሕረት ድማ ዓቢ። ከም መጠን ኣበሳናን ሓጢኣትናን ኣይፈድየናን። ኣብ ዝነበርና ኔርና፣ ኣዚና ርሒቅናን ወዲቅናን፣ ናብኡ ክንምለስ ከለና ኢዱ ዘርጊሑ ብሓጎስ ይቅበለና። (ሉቃ15)። ዳዊት እዚ ፈሊጡ፣ ስድራኡ ምስ ተማረኽዎ፣ የዕርኽቱን መጋድልቱን ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተላዕሉ፣ በይኑ ምስ ተገለለ፣ ብዘይ ኣማራጺ ምስ ተረፈ፣ "ልቡ ብኣምላኹ ጸኒዑ"። ከም ልማዱ ድማ ንኣምላኹ ክሓትት ልቡ ኣቅኒዑ። "ልበይን ክብረይን ኣንቂደን ኣለዋ" ድማ ኢሉ። እዚ ማለት ከኣ ኣብ ግዜ መከራን ፈተናን ልቡ ብኣምላኹ ጸኒዑ፣ ኣብ ሓሳቡ ንዕኡ ብምቁጻር፣ ኣብ ኩሉ መገዱ ንኣምላኹ ክሓስብ ምኽኣሉ የረድኣና።

ገለ ምስ ተመረረ፣ በይኑ ከም ዝዀነ ምስ መሰሎ፣ ፈተውቱ ምስ ረሓቅዎ፣ ሓዘኑ እንተረስዐ ፈቆዶ ቤት መስተ ዘምርሕ፣ ሽግሩ እንተረስዐ ብብዙሕ ስራሕ ንርእሱ ክገዝእ ዝፍትን ኣሎ። ተስፋ ቆሪጹ መሊሱ ካብ ኣምላኽ ልቡ ዘሸፍት፣ ኣብ ኣምላኽ ድማ ዝዕምጽ ኣይስኣንን ይኸውን። እቲ መፍትሒ ግና ንሱ ኣይኰነን። ዝተበላሸወ ዘዕሪ፣ ዝፈረሰ ዝሃንጽ፣ ዝተበተነ ዝእክብ፣ ዝተፈላለየ ዘቀራርርብ፣ ንንቁጽ ዓጻጽምቲ ዘሐድስ፣ ንዝሞተ እንደገና ህይወት ዝህብ፣ ኩሉ ዝከኣሎ እ/ሄር ጥራይ'ዩ። "ጸውዓኒ ክምልሰልካ፣ ዘይትፈልጦ ዓብን ስውርን ነገር ከኣ ክገልጸልካ እየ" ዝበለ ኣምላኽና ጥራይ'ዩ። (ኤር33፣3) ንዝደልይዎ ዝርከብ፣ ንዝቀረብዎ ዝቀርብ፣ ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ፣ ፍትሒ ዘውጽእ፣ እ/ሔር ኣምላኽ ጥራይ'ዩ። ስለዚ ሰብ ምሕረት ኣምላኽ ክርዳእ ከሎ ስለ ዝጠብብ፣ ኩሉ ገዲፉ፣ ልቡ ኣህዲኡ፣ ገጽ ኣምላኽ ክደሊ ልቡ የቅንዕ። እዚ ድማ ኣብ ህይወር ዳዊት ተፈቲኑ ዝሰርሐ ሓቂ'ዩ።ንእ/ሔር ድማ ከምዚ ኢሉ ሓተቶ፣ "ነቶም ዝዘመቱ ጭፍራስ ክስዕቦምዶ፧ ከርክቦምዶኸ፡ እኽእል እየ፧ ኢሉ ንእግዚኣብሄር ጠየቖ"። እ/ሔር ከኣ ከምዚ ክብል መለሰሉ፡ "ብርግጽ ከተርክቦም፡ ብርግጽውን ነቲ ምርኰ ኽትመልሶ ኢኻ'ሞ፡ ስዐቦም፡ በሎ"። (1ሳሚ30፣80) ንጉስ ዳዊት ቅኑዕን ዘስልጥን ውሳኔ ወሲዱ። ተሓሊሉ፣ ብዝወረዶ ተሰናቢዱ፣ ወይውን ብዝገጠሞ ንገዛእ ርእሱ እናዀነነ፣ ተወሳኺ ዋጋ ዘኽፍሎ ብናይ ርእሱ ምኽሪ ኣይከደን። "ኩራ ሰብኣይ ጽድቂ ከም ዘይገብር" ዝተረድአ ክመስል፣ ከም ሰብኣይ ኣብ ቅልጽሙን ተመክርኡን ኣይተወከልን። ዝመሰሎ፣ ኣብ ሓሳቡ ዝመጾ ብምግባር፣ ካልእ ክሳራ ክገብር ፍቃደኛ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ "ገጽ ኣምላኹ" ደኣ ደለየ። እ/ሔር ከኣ ጸሎት ዝሰምዕን ዝምልስን ርሕሩሕ ኣምላኽ ስለ ዝዀነ፣ በደል ዳዊት ከይጸብጸበ፣ እታ ክኸደላ ዘልዎ መገዲ ኣርኣዮ። ስለዚ ድማ'ዩ ከምዚ ክብል ሓይሊ ስረኸበ፣

"ድምጸይን ምህለላይን ሰሚዑ እዩ እሞ፣ ንእግዚኣብሄር ኤፍቅሮ'የ። እዝኑ ናባይ ኣድኒኑ እዩ እሞ፣ ኵለን መዓልትታተይ ናብኡ ኽምህለል እየ"። (መዝ116፣1-2)

3. ንምምላሶም መገዲ ጀመረ፣

ጸሎት ኣብ እ/ሔር እንውከለሉ፣ ድምጺ ኣምላኽ ንሰምዓሉ ባይታ እኳ እንተዀነ፣ ዳዊት ምጽላዩ ጥራይ ኣኻሊ ከም ዘይኰነ ዝተረድአ ሰብኣይ ነይሩ። ስለ ዝጸለየ፣ ኢዱ ኣጣሚሩ ንኣምላኽ ክገድፎ ኣይደለየን። ከምቲ ምስ ኣርሓቀ ስድራኡ ዝተማረኹ፣ ክቀርቦም፣ ኣብቲ ዘለውዎ ክኸዶም ከም ዘለዎ ተረዲኡ። ካብ ኣምላኽ ካብ ዝረኸቦ ምርሒት ድማ ክኸዶ ዝነብሮ መገዲ ንምኻድ ጉዕዝኡ ጀሚሩ። ንጸሎቱ ስጉምቲ ወሲኹሉ። ክኸዶ ዝነበሮ ጉዕዞ'ኳ ቀሊል እንተዘይነበረ፣ ስድርኡ ንምምላስ ግን ዝወሰደ ይውሰድ ብዘየገድስ፣ ከምቲ ኣምላኽ ዝረድኦ፣ ክኸዶ ዝነበሮ መገዲ ንምኻድ ኣይተማትአን። ዋጋ ዝሓትት ጉዕዞ ምኻኑ ዝስሓቶ ኣይመለንን። ክሳብ ዝመልሶም፣ ኣብ ሕቅፍኡ ክሳብ ዝኣትዎም፣ ብትዕግስቲ ክጎዓዝ ምኻኑ ምኽሩ ቆሩጹ። ዝኸዶ መገዲ ኣድካሚ ከም ዝነበረ ካብቶም ምስኡ ዝተጓዕዙ ብቀሊሉ ክንርድኦ ንኽእል። ክልተ መዓልቲ ምስ ተጓዕዙ ስለ ዝደኸሙ፣ ኣብ "ርባ በሶር" ዘልሓጥ ኢሎም ዝተረፉ ነይሮም'ዮም። ኩሎም ዝኸድዎ ዝነበሩ መገዲ'ኳ ንሓደ ዕላማ እንተነበረ፣ ገለኣቶም ግና ብመገዲ ተሸኒፎም ክቅጽሉ ኣይከኣሉን። ደቁን ሰበይቱን ዝተማረኽዎ ክደክምን ተስፋ ክቆርጽን እኳ ዘይግብኦ ክነሱ፣ እቲ መገዲ ዝሓቶ ዋጋ ብግቡእ ንዘይጸብጸበ ሰብኣይ ግና ክደክምን ክሕለልን ይኽእል'ዩ።

ብስንፍንኡ ይኹን ጸላኢ ስሉኽ ኣቢሉ ብዘእተዎ ፍሕሶ፣ ኣንስቱን ደቁን ኣደዳ ጸላእቲ ዝዀንዎ ሰብኣይ፣ ክተብዕ፣ ዋጋ ክኸፍል ጽቃደኛ ልቢ ክልዎ ኣለዎ። ከምቲ "ፍቃድ ልቢ እንተሃልዩ፣ ኩሉ እኩል'ዩ" ዝተባህለ፣ ከይተሓለለ መገዱ ክውድእ የኽእሎ። ኣምላኽ'ውን ናይ ቤተ ሰብ ጀማርን ፈጻምን ስለ ዝዀነ፣ ንዝተበገሰ ብጸጋኡ ክሕግዞ ተስፋ ኣትዩ ኣሎ። ገሊኣቶም ይቅሬታ ክይሓቱ ነገር ሰብኣይ ኰይንዎም ልቦም ዝኣበየ፣ ጥፍኣቶም ተኣሚኖም ልቦም ከትሕቱ ስለ ዘይክኣሉ፣ ውሽጦም ቅሒሩ ምሕረት ክገብሩ ዝኸበዶም፣ ብሓርቆት ኣርሒቁ ዝኸደ'ሞ ዓቀብ ኰይንዎ ምምላስ ዝተሳእኖም ኣለው። ክሳብ ሕጂኸኣ ኣብ ክሳራን ሓዘንን ጓህን ዝነበሩ ኣብ ዓለምና ክንደይ ኢልካ ክቁጸሩ። ምናልባት ሰብኣይ ርሒብ ምንኩብን ብዝሒ ጭዋዳታትን ዝተዋህቦ ዝኸበደ ክጸውር ስለ ዝተደልየ ምኻኑ መን ይፈልጥ?

ከምቲ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውቲ ዝዀነት፣ ከምኡ'ውን ጸሎት ብዘይ ምእዛዝ ሓይሊ የብላን። ነቲ ዝጸለናዮ ከም ዝረኸብናዮ ኣሚና እንተኴንና፣ ከም ዝተቀበልናዮ ኴንና ክንነብር፣ ስጉምቲ ከኣ ክንውስኸሉ ኣለና። በቲ ኣምላኽ ንልብና ዝደረዀ፣ ፍቅሪ ሰበይትናን ውሉድናን ከንገልጽ ግቡእ'ዩ። ኣብቲ ዘለውዎ ክንከይድ፣ ኣብ ዝኣተውዎ ጉድጓድ ክንወርድ፣ ናብ ጸላኢ መዓስከር ክንግስግስ ፍቃድ ልቢ ክህልወና ኣለዎ። "እቲ ብክርስቶስ ጌሩ ናብ ዓወት ዝመርሓና፣ ብኣና ጌሩ'ውን መኣዛ ፍልጠቱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝገልጽ ኣምላኽ" ምሳና ብምኻኑ፣ ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ ክፍጽሞ'ዩ።

0 comments
Other Article